Search
× Search


การจัดการความรู้
"เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
เพื่อโอกาสและความก้าวหน้าทางการทำงาน"
image

ข่าวและกิจกรรม

ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

kmmed 0 15 Article rating: No rating

หัวข้อ "Share & Learn : สอนอย่างไรให้ถูกใจผู้เรียนในยุค 21st century" ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2567

 

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม "คัดแยกและทำลายเอกสาร" คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม "คัดแยกและทำลายเอกสาร" คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม "คัดแยกและทำลายเอกสาร"

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม "คัดแยกและทำลายเอกสาร"

kmmed 0 12 Article rating: No rating

โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว นำทีมจิตอาสาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว นำทีมจิตอาสาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว นำทีมจิตอาสาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว นำทีมจิตอาสาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ

kmmed 0 13 Article rating: No rating

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรือนเพาะชำ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 13 มีนาคม  2567

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5

kmmed 0 13 Article rating: No rating

"คัดแยกและทำลายเอกสาร คณะแพทยศาสตร์" โดยมี อ.ดร.นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชัชวาลย์  เจริญธรรมรักษา และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมจิตอาสา พามาปลูกผัก(สวนครัว) ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ครั้งที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา พามาปลูกผัก(สวนครัว) ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ครั้งที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา พามาปลูกผัก(สวนครัว) ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ครั้งที่ 5

กิจกรรมจิตอาสา พามาปลูกผัก(สวนครัว) ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ครั้งที่ 5

kmmed 0 12 Article rating: No rating

สวยงาม สะอาดตา ขึ้นมากนับตั้งแต่เริ่มกิจกรรม และครั้งนี้นอกจากปรับทัศนียภาพแล้ว ทีมจิตอาสาช่วยกันนำเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าผักมาช่วยกันปลูกลงแปลงเพาะชำด้วย จากสวน(ป่า)ที่รก กลับกลายเป็นสวน(ผัก)ที่รัก ได้อย่างงดงามด้วยพลังจิตอาสาของเราชาวคณะฯ และศูนย์ฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และขอ(ให้)รักการเรียนรู้ (เพื่อ)มุ่งสู่การพัฒนา (สร้าง)จิตอาสา (และ)รวมใจมาเป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยกันพัฒนาคณะแพทย์ของเราอย่างยั่งยืน

RSS
123
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top